Handhaving in plassengebied heeft nog geen prioriteit

21-12-2013 Bodegraven-Reeuwijk  - Het verzoek van de PvdA, GroenLinks en de VVD aan het college, door middel van een motie, om prioriteit te stellen aan handhaving in het plassengebied is niet aangenomen. Alleen de partijen die de motie hadden ingediend stemden voor. (9 van de 23 stemmen)

Bron foto: Watersnip 

 

De PvdA vroeg de wethouder om in ieder geval de permanente bewoning van zomerhuisjes aan te pakken voordat het nieuwe bestemmingsplan voor het plassengebied wordt vastgesteld, anders is volgens fractievoorzitter van de PvdA Lisbeth Hertogh, de ramp niet te overzien.

Nog 300 handhavingverzoeken uit het plassengebied
Aan het begin van het jaar lagen er nog 600 verzoeken tot handhaving afkomstig uit het plassengebied bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Daarvan zijn er volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel nu 300 afgehandeld.

Van de overgebleven verzoeken zijn er 180 met een lage prioriteit. Dat betekent dat de overtreding geen risico voor veiligheid in of schade aan de omgeving oplevert. Om alle handhavingverzoeken te honoreren is € 200.000 euro nodig en dat geld is er niet volgens Van den Heuvel. Hij verwacht dat een groot aantal verzoeken tot handhaving niet meer van toepassing zal zijn na de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor het plassengebied in 2014.

Kaders voor handhavingsbeleid 2014 vastgesteld door de raad
Omdat er te weinig capaciteit is bij de ODMH om jaarlijks gebiedsgerichte controles uit te voeren, is besloten om naast de reguliere controles ook een aantal thematische gebiedsgerichte controles uit te gaan voeren. Dat houdt in dat het college jaarlijks de belangrijkste thema’s vaststelt waarop gecontroleerd gaat worden.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
De Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De Wabo vormt het kader voor de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu.

Per 1 januari 2013 zijn de taken op het gebied van onder andere Handhaving en Toezicht die overwegend betrekking hebben op bouw- en woningtoezicht, ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Per 1 januari 2013 is de ODMH van start gegaan met het continueren van de werkzaamheden zoals tot die datum uitgevoerd bij de afdeling VHT van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Formeel zou er een nieuw handhavingsbeleid en een uitvoeringsprogramma voor het jaar 2013 moeten zijn opgesteld. Dat is niet gebeurd en het handhavingsbeleid van 2012 is in 2013 gecontinueerd.

Evaluatie 2012
Uit de evaluatie bleek dat circa. 65 % van de beschikbare tijd voor handhaving is besteed aan het afhandelen van klachten en meldingen.

  • 90 % van deze klachten en meldingen waren gerelateerd aan onenigheid tussen buren en aan klachten doorinwoners voor een specifiek gebied, specifieke straat. Deze inwoners klagen structureelen dit legt een groot beslag op de beschikbare capaciteit.
  • 80 % van deze klachten en meldingen vonden hun oorsprong in locaties in het buitengebied, waarin met name het Plassengebied en de Meije een groot aandeel hadden.
  • 80 % van de klachten en meldingen betreffen lage prioriteitszaken, zoals een schutting of een coniferenhaag
  • De overige zaken betreffen schuurtjes, dempen sloten, plaatsen caravans etc

Handhavingsverzoeken met lage prioriteit wraken
In de op 12 december aangenomen kaders handhavingsbeleid 2014 is besloten is om handhavingverzoeken met een lage prioriteit te wraken Dit is een vorm van uitgestelde handhaving. Door middel van een wrakingsbrief geeft het college van burgemeester en wethouders de overtreder te kennen dat zij zich het recht voorbehouden op een nader te bepalen tijdstip handhavend op te treden als de overtreder de overtreding niet zelf ongedaan maakt.

Lees ook de column van Van den Heuvel in het Bodegraafs Nieuwsblad

Bron: Kaders handhavingsbeleid 2014 versie 1.0