ANBI Gegevens

Gegevens ten behoeve van ANBI

Basisgegevens

onderwerp gegevens
naam Stichting Lokale Omroep Bodegraven
fiscaal nummer 62 22 730
adres Julianastraat 4
postcode plaats 2411CV Bodegraven
postadres Postbus 165
postcode plaats 2410AD Bodegraven
e-mail info@rtvbodegraven
telefoon 06 25 19 12 25 (John Bekker)
telefoon studio

0172 - 610 220 (alleen tijdens live uitzendingen bereikbaar)

bezoek- adres De studio is bereikbaar via een ijzeren trap aan de zijkant van de theaterzaal van het Evertshuis. De trap naar de ingang is te vinden in de poort naast Julianatraat 30.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Willem van der Neut
Penningmeester en secretaris Johan van den Hoogenband
bestuurslid vacant

Programma beleidsbepalend orgaan

 naam  vertegenwoordigt
 Leendert Spijker  ondernemers
 Touria Drif  ethnische en culturele minderheden
 Josephine Heymen  kunst en cultuur
 Heleen van der Meer  Reeuwijkers en basisscholen

 Jose Snel van Ooi

 vrouwen
 Johan den Hertog  ouderen en educatie
 Cathrien Schouls-Nieuwenhuis  Kerken
 Bob Suringa  Sport en recreatie

Dagelijkse leiding

functie naam
Hoofdredacteur  Cees Romijn
Programmaleider  vacant
Hoofd techniek  John Bekker
Vrijwilligerscoordinatie  Anneke Bekker

 

Doelstellingen

Programmastatuut

 • het leveren van een bijdrage tot de opbouw van de lokale samenleving en het bevredigen van de in de gemeente levende culturele, maatschappelijke, geestelijke en godsdienstige behoeften.
 • het verstrekken van voorlichting in de ruimste zin van het woord.
 • het fungeren als communicatiemiddel ten dienste van en ter beschikking van de bewoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Mediawet: 

 • leveren van een lokaal toereikend media aanbod.

Meerjarenplan: 

 • het informeren van de inwoners en het bieden van de mogelijkheid zich te presenteren c.q. meningen te uiten.
   

Beloningsbeleid

De lokale omroep RTV Bodegraven voor Bodegraven-Reeuwijk is een vrijwilligersorganisatie zonder mensen in loondienst. Er is geen onkostenvergoedingsregeling voor de vrijwilligers en er wordt ook geen vrijwilligersvergoeding uitbetaald. Incidenteel worden kosten netto vergoed indien daar van tevoren afspraken over zijn gemaakt met het bestuur.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

 • Dagelijks publiceren van actuele nieuws- agenda- en sportberichten op de website, kabelkrant (tv) en Facebook. De nieuwsberichten worden automatisch gepubliceerd via Twitter.
 • Dagelijks presenteren van nieuws- en agendaberichten op de radio.
 • 24 x 7 radioprogrammering, Kerkplein 15, Peer stoft ze af, The middle of the roadshow, Rock, beat en blues, Rock radio, Politiek café, Contactbanden, De Blik, Weekeind-lift, FietUur, Radio active, Castmember radio,Jazz at the riverside, raadsvergaderingen, non stop muziek. Zie radioprogrammering op de website www.rtvbodegraven.nl
 • Incidenteel verzorgen van live tv-uitzendingen.
 • Periodiek filmopnamen uitzenden op tv. Zoals filmverslagen van evenementen en over specifieke onderwerpen die interessant zijn voor de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk. Bijvoorbeeld: Tussen Rijn en Wiericke, Nieuwjaarsduik, Nieuwjaarsreceptie (live), Carnaval Reedeurp, NL doet, Reeuwijkse plassenloop, Koningsdag, Zeventig na ’45 – oorlogsherinneringen, Avondvierdaagse, Bruisend Reeuwijk, Kaascorso Bodegraven, Najaarsmarkt, Bewonersavond vluchtelingenopvang, reportages vluchtelingenopvang, Glazen Huis (live).Zie ook Youtubekanaal van RTVBodegraven
 • Overige organisatorische activiteiten zoals het wekelijks houden van een redactievergadering, jaarlijkse nieuwjaarsborrel en het bestuur organiseert jaarlijks een medewerkersbijeenkomst.
 • Onderhouden van apparatuur en ruimte

 

Balans 2014 met toelichting

 

 

Toelichting
Het jaar 2015 heeft opnieuw grotendeels in het teken gestaan van de verbouwing van de studio. Evenals in 2014 heeft de verbouwing van het Evertshuis, waar de studio is gevestigd, een grote invloed gehad op de activiteiten én de financiële resultaten van de stichting. Ondanks dat in 2014 het gerenoveerde Evertshuis is heropend, is de renovatie van de studio nog steeds niet afgerond. Dit komt vooral vanwege het feit dat deze renovatie volledig door vrijwilligers wordt uitgevoerd en daarmee een groter tijdsbeslag inneemt dan bij een professionele renovatie. Ondanks de beperkte middelen en dankzij de enorme vrijwilligers inzet is inmiddels de tweede studio
bouwkundig nagenoeg gereed. In 2016 hoopt de stichting met sponsoring en fondswerving de apparatuur voor de tweede studio te kunnen aanschaffen.

Het jaar 2015 is bijzonder afgesloten met het initiatief "glazen huis Bodegraven". Hiermee heeft de stichting 9 duizend euro aan bijdragen voor 3 geselecteerde goede doelen kunnen binnenhalen. Deze gelden zijn rechtstreeks aan de goede doelen beschikbaar gesteld en worden niet in de jaarrekening van de stichting verantwoord.
Ook financieel gaat de renovatie van het Evertshuis aan onze stichting niet ongemerkt voorbij. De eenmalige kosten voor het verbouwen, schilderen van de studio bedroegen 4.755 euro.daarnaast zijn de jaarlijkse huisvestingskosten verhoogd met ruim 2.000 euro tot 3.538 euro.

In 2015 heeft de gemeente de eerder toegezegde subsidie-verhoging toegekend. Dit bedrag is nog niet op het niveau van de door 1.30 euro geadviseerde bijdrage per huishouden..De trend van dalende reclame-inkomsten zet onverminderd door. De economische moeilijkheden van de detailhandel zorgen er voor dat deze inkomsten voor de stichting naar een minimum teruglopen. In 2015 is de bijdrage van de kerken voor het uitzenden van de zondagse erediensten éénmalig hoger dan gebruikelijk. In 2015 zijn zowel de uitzendingen over 2014 als over 2015 in het resultaat verantwoord.

De overige organisatiekosten zijn lager dan begroot en lager dan voorgaande jaren. Vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen zijn er minder uitgaven geweest voor met name vrijwilligerswaardering. Omdat de stichting volledig afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers is het niet gewenst dat deze trend zich voortzet, immers zonder vrijwilligers is er geen RTV Bodegraven.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

CONCEPT MEERJARENPLAN  2016 - 2020 LOKALE OMROEP BODEGRAVEN-REEUWIJK

Voorwoord
Het is nuttig voor de komende jaren een concept meerjarenplan voor de Stichting Lokale Omroep Bodegraven-Reeuwijk te hebben en te gebruiken. De omroep wil een professionele vrijwilligers organisatie zijn / blijven, die volledig voldoet aan de eisen voor lokale omroepen, dat wil zeggen zowel praktisch (dus met name ten behoeve van de lokale samenleving, de gemeente) als juridisch (is nodig voor subsidie en uitzendrechten). Het krijgen en behouden van zo’n vrijwilligersorganisatie is daarbij alleen mogelijk als de uit te voeren taken voldoende ontplooiing en ontspanning bieden en als de organisatie zelf als succesvol ervaren wordt.

Toekomst verkenning

Voor een meerjarenplan is het allereerst nodig de toekomstige ontwikkelingen zo goed mogelijk in te schatten, inclusief de mate van invloed die daarop nog kan worden uitgeoefend. We zullen dit doen voor de onderwerpen Techniek, Mensen (kennis) en Financiën.

Techniek. Op het gebied van de techniek is er veel in beweging. Denk aan de plannen van OLON, maar denk ook aan de voortschrijdende cultuur van online media, on demand, programma gemist, veel beeld ondersteund door geluid, sociale media etc. De inschatting is dat we van de huidige 50% Radio naar 20% of zelfs minder zullen gaan. De huidige TV (20-25%) zal naar misschien wel 40% moeten groeien. Sociale media, internet etc. zullen dan inmiddels ook wel zo’n 40% gaan beslaan. Daarnaast komt nog dat het gebied van de gemeente is uitgebreid en het aantal kernen is toegenomen.

Mensen (kennis). De ontwikkelingen in de techniek zullen invloed (moeten) hebben op de benodigde vrijwilligers en hun kennis. In de oerfase was vooral het “radioamateur” zijn de hobby, gekoppeld aan het “luisteraar” zijn. Het is moeilijk te zeggen of de techniek de behoeften stuurt of andersom, maar dit maakt ook niet zoveel uit. Feit is dat een lokale omroep in de toekomst meer zal zijn dan een plaatselijk radio station.

Financiën. Om aan alle behoeften in voldoende mate te kunnen (blijven) voldoen is een stevige en duurzame financiële bodem nodig. De investeringen in de techniek zijn te groot en te langdurig om het met ad hoc financiering te kunnen doen. Curieus is daarbij dat de mediawet wel subsidies aanbeveelt maar dat veel daarvan meteen weer terugvloeit naar externe organisaties (OLON, Buma, NOS, Telecom providers etc.). Daarnaast is het weer niet toegestaan volledig commercieel te gaan, los van het feit dat dit voor Bodegraven-Reeuwijk ook geen optie zou zijn.

Afgeleide beleidsregels voor RTV

De verwachtingen voor de toekomst leiden tot een aantal beleidsregels voor RTV Bodegraven-Reeuwijk. Bij het niet halen van dit beleid zullen de problemen in de toekomst groter (te groot) worden. De toekomst wordt voor een groot deel bepaald door externe ontwikkelingen. Niet meegaan met deze ontwikkelingen is geen optie, het beleid moet gericht zijn op volgen / vooroplopen bij deze ontwikkelingen. Dit leidt tot de volgende regels:

1.    De markt bepaalt wat wij moeten gaan doen. Hiervoor moeten wij de markt dus kennen en de behoeften zoveel mogelijk peilen.

2.    Een lokaal toereikend aanbod is vereist. Hiervoor is het nodig “lokaal” vast te stellen en “toereikend” verder inhoud te geven. Dit sluit nauw aan bij regel 1.

3.    De mediawet moet gevolgd worden. We blijven dus duidelijk een publieke organisatie, die wel fondsen mag zoeken, maar niet meer dan de wet toestaat en dus zeker niet commercieel gaat.

4.    Primair blijven wij een vrijwilligers organisatie. In een enkel geval kunnen diensten betaald worden en onkostenvergoedingen bepaald worden. De stichting gaat niet het pad op van “banen” en “lonen” etc.

5.    De vrijwilligers zullen wel een professionele drive moeten hebben. Professioneel slaat dan op de inhoud en de kwaliteit van de producten, niet op de “salarissen”.

6.    Er is voldoende (mede) zeggenschap (inhoudelijk) van de vrijwilligers. Dit om vooral draagvlak bij eenieder te verkrijgen, waarbij wel bereidheid tot inschikkelijkheid (samenwerking) moet blijven bestaan.

7.    Het aantal vrijwilligers mag zeker stijgen. Dit betreft zowel het pure aantal als de mate van diverse kennisgebieden.

8.    Meer jongere vrijwilligers zijn zeker welkom. Het gaat hierbij om het verzekeren van continuïteit, om het verwerven van nieuwe kennisgebieden en om de opleidingskansen voor deze vrijwilligers.

9.    Voor verbetering van de financiering zou een groepje “Vrienden van RTV” welkom zijn. Deze sponsors, donateurs etc. kunnen de stichting financieel steunen zonder commerciële bijbedoelingen. NB. Als stichting heeft RTV geen leden die contributie betalen etc.

Uitwerking van de regels / activiteiten

Regels 1 en 2 vormen in feite de doelstelling van de organisatie. Dit is anders gezegd het bevorderen van de betrokkenheid van inwoners bij de lokale samenleving, zodat ze gemotiveerd raken om er een bijdrage aan te leveren. Daarbij behoort enerzijds het informeren van de inwoners over lokale gebeurtenissen, evenementen en toekomstige gebeurtenissen, anderzijds het bieden van de mogelijkheid aan alle inwoners zich te presenteren, uiten, via de beschikbare media. Wij missen hier nog het kennen van de “markt” en het “toereikend zijn”. Een activiteit om deze kennis te verkrijgen is dus gewenst (onderzoek).
Wij kennen wel het begrip “lokaal”, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de grens van het doelgebied. Natuurlijk kunnen regionale en/of landelijke onderwerpen wel aan de orde komen (indien van interesse voor het doelgebied). Samenwerking waar nuttig is ook wel mogelijk, maar fuseren tot grotere gehelen is voor ons niet aan de orde, omdat daarmee de bodem onder het begrip “lokale omroep” wegvalt. Deze opstelling is gewenst en extern reeds bekend (overleg).

Regel 3 spreekt eigenlijk voor zich. De stichting bestaat bijvoorbeeld statutair uit tenminste drie bestuursleden (het mogen er meer zijn). Als functies zijn bepaald: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (beide laatste functies mogen door één persoon vervuld worden). De stichting kent ook een (vereist) programma beleidsbepalend orgaan. Hier ligt de link met de lokale samenleving, het orgaan is representatief voor de in de gemeente voorkomende stromingen. Het draagvlak in de lokale samenleving moet absoluut aanwezig zijn om de bodem voor de omroep te verkrijgen. Een activiteit om dit vol te houden en te versterken is gewenst (werving).

Regel 4 en 5 worden wel samengevat tot het begrip “professionele vrijwilligers organisatie”. Het is niet aan de orde van de stichting een bedrijf te maken met betaalde krachten, “bazen en knechten”, winst maken etc. Vergoeding van gemaakte kosten zal natuurlijk wel mogelijk zijn (en ook het verkrijgen van inkomsten uit donaties en andere geoorloofde baten). Activiteiten binnen het vrijwilligersbeleid zijn gewenst (selectie, opleiding, begeleiding).

Regel 6, 7 en 8 vormen in feite de kern van het vrijwilligersbeleid. De doelstelling van de organisatie is alleen uitvoerbaar met dagelijkse informatie- en dagelijkse presentatie- mogelijkheden. Een omroep eens per week of maand etc. kan niet aan de orde zijn. Wel impliceert dit een vorm van “dagelijks bestuur” voor deze werkzaamheden. Activiteiten op dit vlak zijn gewenst en legio (werven, behouden, overleg creëren, bevorderen van samenwerking, selectie van nieuwe kennisgebieden).

Regel 9 staat in feite voor de gehele financieringsproblematiek. De stichting heeft voor 2015 uiterst correct de wettelijk (geadviseerde) subsidie van de gemeente ontvangen (ongeveer € 16.000). Dit geeft volgens dezelfde media wet de ruimte voor ongeveer € 16.000 eigen inkomsten uit de markt, die wij echter nog nooit hebben gehaald (maximaal een kwart). Wel moet van de subsidie onmiddellijk ongeveer € 9.000 aan externe partijen (licenties, lidmaatschappen, telecom providers etc.) worden afgeschreven. Echte productiekosten zoals huisvesting (ook herinrichting), techniek en uitzendingen komen daarmee al aardig in de knel. Activiteiten om meer financiële middelen te werven zijn dus gewenst (fondsen, reclame, sponsors, donateurs).

Samenvatting activiteiten

1.    Onderzoek. Wie zijn de kijkers, luisteraars. Hoe vaak, hoeveel. Wat zijn (nieuwe) wensen.

2.    Overleg. In externe besprekingen vasthouden aan de definitie “lokale omroep”. Een koepel organisatie is de grens van de samenwerking. Grotere gehelen zijn niet “lokaal” meer.

3.    Werving. In de eerste plaats zou het bestuur groter mogen worden. De juridische minimum situatie is op termijn niet wenselijk. Er is bijvoorbeeld plaats voor een portefeuille fondsenwerving / reclame inkomsten. En voor een portefeuille vrijwilligers beleid / coördinatie. Er is behoefte aan een bestuur met tenminste vijf leden. Ook de grootte en samenstelling van het PBO dient op peil te blijven.

4.    Selectie, opleiding, begeleiding. Op deze gebieden wordt ad hoc al veel gedaan, maar verankering binnen het bestuur en een echt vastgesteld vrijwilligers beleid is zeer wenselijk. Het ziet ernaar uit dat hier ook meer kosten gemaakt zullen moeten worden.

5.    Werven, behouden, overleg creëren, bevorderen van samenwerking, selectie van nieuwe kennisgebieden. In het vastgestelde vrijwilligers beleid zullen deze activiteiten een duidelijke plaats moeten krijgen. De redactie vergaderingen zijn een goede stap in de richting. De bevoegdheden zouden moeten uitmonden in een hoofdredacteur / station manager. Bij nieuwe kennisgebieden moet ook voor bijbehorende technische zaken ruim aandacht zijn.

6.    Fondsen, reclame, sponsors, donateurs. Een portefeuille in het bestuur is hiervoor al genoemd. Er zou meer “uit de markt” te halen moeten zijn dan de huidige bedragen. Zolang dit niet gebeurt zullen productiekosten onder druk blijven staan. De subsidie is conform de wet en zal nauwelijks hoger worden. De kosten aan externe partijen zullen zeker niet lager worden.